فجر کلیپ

دوشنبه, ۱۲ مرداد ۱۳۹۴، ۱۲:۴۱ ب.ظ

مداحی | اُفنِی الدَواعِــشَ عبیدَ الغاصبِ الـأکبَــر


دریافت | مداحی فوق العاده حماسی برادر میثم مطیعی در مورد داعش
این مداحی رو از دست ندید.
ترجمه ی مداحی در ادامه ی مطلب

عـزمـی یـهـُزُّ الـمَـدى
(عزمِ‌من‌افق‌ها‌رابه‌لرزه‌درمی‌آورد)

 
یُـمـحِـی ظـَلـامَ الـعـِدى
(وتاریکی‌های‌دشمنی‌راازبین‌می‌برد)

 
نـغـمُ الـرَّصـاصِ حَـیـدریٌ فـاطـِمـیُ
الـصَّـدی
(نغمه‌گلوله‌حیدری‌وپژواکی‌فاطمی‌دارد)


إنّـی عـلـى نـهـجِ عـلـیِ المرتضـى
أمـضِـی
(من‌درراهِ‌علی‌مرتضی‌گام‌‌برمی‌دارم)

 
أحـمِـی الـحِـمـى ... و أُنـــادی: هـذه أرضـی
(ازمزرهای‌وطنم‌دفاع‌می‌کنم‌و‌ندابرمیآورم
‌که"این‌سرزمینِ‌من‌است")


عـادت هـُنـا خـَیـْبَـرْ
(جنگِ‌خیبردیگرباربه‌اینجاآمده‌است)


بـِالـمُـرتَـضَـى حـَیـدر
(قسم‌به‌مرتضی‌حیدر)

 
أُفـنـی الـدواعِـشَ عـبـیـدَ الغاصـبِ
الـأکـبـرْ
(که‌من‌داعشی‌ها،این‌بندگانِ بزرگ‌ترین
اشغالگریعنی‌صهیونیسـت‌هارانـابود
خواهم‌کرد)

 
          (لـبـیـکَّ یـا حـَیـدر)

 

 

یـا أیّـهـا الـمـارقـُون
(ای‌ازدین‌خارج‌شده‌ها)


فـی غـیِّـکـم غـارقُـون
(شمادرگمراهیتان‌غرق‌شدید)


أنـتـم بـأوکـارِ یهـودِ الـفـتـنةِ عـالقـون
(شمابه‌لانه‌های‌فتنه‌یهود‌چنگ‌زده‌اید)

 
إرهـابُـکـمُ وجـهٌ لـأَمـریـکـا و إسـرائیـل
(تروریسم‌شمانوعی‌ازتروریسم‌آمریکاو
اسرائیل‌است)

 
لـسـتـم ســِوى ... آلــةٍ لـِلْـقَـتْـلِ و َ
الـتَّـمـثـیـل
(شما‌چیزی‌جزبازیچه‌دست‌آنهادرکشتار
ومثله‌کردن‌ِبدنِ‌کشتگان‌نیستید)


یـا داعـشُ تـَبـَّاً
(ای‌داعش‌بریده‌باد‌دستتان)


أشـعـلـتـمُ حـربـاً
(آتش‌جنگی‌افروختید)

 
شـَبَّـت عـلـیـکـمْ نـارُهـا بـِالمرتضى
شَـبـَّاً
(به‌حق‌مرتضی‌آتـش‌آن‌دامـنِ‌شمارانیـز
بگیرد)


        (هـیـهـاتَ أن نـُهـزَم)
    (هیهات‌که‌ماشکست‌بخوریم)

 

 

 

و الـلـّهِ یَـبـقَـىْ الـحَـرمْ
(بخدا‌سوگند‌که‌حرم‌باقی‌خواهدماند)


روحـی لـِهـذا الـقـسـمْ
(جانِ‌من‌درگروِاین‌قسم‌است)

 
إنـی الـفـِدائـیُّ لـأهـلِ الْـبَـیـْتِ ...
أحـمـِی الـحـرمْ
(من‌فدایی‌اهل‌ِبیت‌هستم...و‌از‌حرمِ‌آنها
دفاع‌می‌کنم)

 
الــصَّــحــنُ بــاقٍ و الــقِــبــابُ و
الــمــَنــاراتُ
(صحن‌ِحرم‌وگنبدها‌و‌گلدسته‌های‌آن‌باقی
می‌ماند)


و " الـأربـعـیــن " و الــضــریــحُ و
الــزیــاراتُ
(و‌زیارتِ‌اربعین،ضریح‌و‌زیارتِ‌أهل‌ِالبیت
باقی‌خواهدماند)

 
یـا زیـنـب الـکـبـرى


أیـتـهـا الـحـَوراءْ

 
إنَّـا عـلـى الـعـهـدِ سـنـَبـقَـى یـاْ
ابـنـةَ الــزَّهـرا
(ای‌دخترِ‌زهرا،مابرعهدِ‌خودایستاده‌ایم)

 
        (لـبـیـکِّ یـا زَیـنـب)


شـاعـر:
احـمـدحـسـن‌الـحـجـیـری‌از‌بـحـریـن
نوشته شده توسط
ساخت وبلاگ در بلاگ بیان، رسانه متخصصان و اهل قلم
فجر کلیپ

نشر مطالب بدون ذکر منبع کامـــــلا مجاز و موجب خوشحالی ماست .. /
_____________________________
پیامبر اکرم ِ صلى الله علیه و آله:
گوش کردن سخنرانی حکیمانه از عبادت یک سال بالاتر است.
_______________________________
امام خامنه ای : در جمهوری اسلامی ، هر جا که قرار گرفتید ، آنجا را مرکز دنیا بدانید و آگاه باشید که همه کارها به شما متوجه است.
_______________________________
دعا بفرمایید ..

آخرین نظرات

دریافت | مداحی فوق العاده حماسی برادر میثم مطیعی در مورد داعش
این مداحی رو از دست ندید.
ترجمه ی مداحی در ادامه ی مطلب

عـزمـی یـهـُزُّ الـمَـدى
(عزمِ‌من‌افق‌ها‌رابه‌لرزه‌درمی‌آورد)

 
یُـمـحِـی ظـَلـامَ الـعـِدى
(وتاریکی‌های‌دشمنی‌راازبین‌می‌برد)

 
نـغـمُ الـرَّصـاصِ حَـیـدریٌ فـاطـِمـیُ
الـصَّـدی
(نغمه‌گلوله‌حیدری‌وپژواکی‌فاطمی‌دارد)


إنّـی عـلـى نـهـجِ عـلـیِ المرتضـى
أمـضِـی
(من‌درراهِ‌علی‌مرتضی‌گام‌‌برمی‌دارم)

 
أحـمِـی الـحِـمـى ... و أُنـــادی: هـذه أرضـی
(ازمزرهای‌وطنم‌دفاع‌می‌کنم‌و‌ندابرمیآورم
‌که"این‌سرزمینِ‌من‌است")


عـادت هـُنـا خـَیـْبَـرْ
(جنگِ‌خیبردیگرباربه‌اینجاآمده‌است)


بـِالـمُـرتَـضَـى حـَیـدر
(قسم‌به‌مرتضی‌حیدر)

 
أُفـنـی الـدواعِـشَ عـبـیـدَ الغاصـبِ
الـأکـبـرْ
(که‌من‌داعشی‌ها،این‌بندگانِ بزرگ‌ترین
اشغالگریعنی‌صهیونیسـت‌هارانـابود
خواهم‌کرد)

 
          (لـبـیـکَّ یـا حـَیـدر)

 

 

یـا أیّـهـا الـمـارقـُون
(ای‌ازدین‌خارج‌شده‌ها)


فـی غـیِّـکـم غـارقُـون
(شمادرگمراهیتان‌غرق‌شدید)


أنـتـم بـأوکـارِ یهـودِ الـفـتـنةِ عـالقـون
(شمابه‌لانه‌های‌فتنه‌یهود‌چنگ‌زده‌اید)

 
إرهـابُـکـمُ وجـهٌ لـأَمـریـکـا و إسـرائیـل
(تروریسم‌شمانوعی‌ازتروریسم‌آمریکاو
اسرائیل‌است)

 
لـسـتـم ســِوى ... آلــةٍ لـِلْـقَـتْـلِ و َ
الـتَّـمـثـیـل
(شما‌چیزی‌جزبازیچه‌دست‌آنهادرکشتار
ومثله‌کردن‌ِبدنِ‌کشتگان‌نیستید)


یـا داعـشُ تـَبـَّاً
(ای‌داعش‌بریده‌باد‌دستتان)


أشـعـلـتـمُ حـربـاً
(آتش‌جنگی‌افروختید)

 
شـَبَّـت عـلـیـکـمْ نـارُهـا بـِالمرتضى
شَـبـَّاً
(به‌حق‌مرتضی‌آتـش‌آن‌دامـنِ‌شمارانیـز
بگیرد)


        (هـیـهـاتَ أن نـُهـزَم)
    (هیهات‌که‌ماشکست‌بخوریم)

 

 

 

و الـلـّهِ یَـبـقَـىْ الـحَـرمْ
(بخدا‌سوگند‌که‌حرم‌باقی‌خواهدماند)


روحـی لـِهـذا الـقـسـمْ
(جانِ‌من‌درگروِاین‌قسم‌است)

 
إنـی الـفـِدائـیُّ لـأهـلِ الْـبَـیـْتِ ...
أحـمـِی الـحـرمْ
(من‌فدایی‌اهل‌ِبیت‌هستم...و‌از‌حرمِ‌آنها
دفاع‌می‌کنم)

 
الــصَّــحــنُ بــاقٍ و الــقِــبــابُ و
الــمــَنــاراتُ
(صحن‌ِحرم‌وگنبدها‌و‌گلدسته‌های‌آن‌باقی
می‌ماند)


و " الـأربـعـیــن " و الــضــریــحُ و
الــزیــاراتُ
(و‌زیارتِ‌اربعین،ضریح‌و‌زیارتِ‌أهل‌ِالبیت
باقی‌خواهدماند)

 
یـا زیـنـب الـکـبـرى


أیـتـهـا الـحـَوراءْ

 
إنَّـا عـلـى الـعـهـدِ سـنـَبـقَـى یـاْ
ابـنـةَ الــزَّهـرا
(ای‌دخترِ‌زهرا،مابرعهدِ‌خودایستاده‌ایم)

 
        (لـبـیـکِّ یـا زَیـنـب)


شـاعـر:
احـمـدحـسـن‌الـحـجـیـری‌از‌بـحـریـن


۹۴/۰۵/۱۲ موافقین ۷ مخالفین ۰

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">